COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 28-05-2024 72,80 €/T

BOVIGREEN

Índex

Inici

El sector boví de carn contribueix a la producció daliments de qualitat per a la població i al desenvolupament de les zones rurals. Tot i això, també contribueix a la generació d'impactes ambientals sobre el medi que el sustenta. El Projecte del grup operatiu BOVIGREEN es basa en la hipòtesi que hi ha estratègies en granja que milloren la productivitat d'aquest sector, alhora que en redueixen els impactes ambientals. Detectar aquestes estratègies, optimitzar-les i generalitzar-les és essencial per assegurar la competitivitat del sector.

Per aconseguir aquest fi, aquest projecte planteja desenvolupar indicadors de sostenibilitat aplicables a escala real tant a nivell de granja com de sector, incloent-hi el comportament productiu i l'ambiental. Aquests indicadors constituiran la base per a:

  • definir la situació de partida.
  • aplicar millores productives i ambientals a les explotacions
  • demostrar a les administracions ia la societat en conjunt el paper que juga aquest sector en la protecció del medi ambient.

El grup operatiu pretén contribuir a generar innovació i millorar els processos de la cadena de subministrament del boví de carn. Plantejar i redactar un projecte de recerca destinat a desenvolupar models deconomia circular i reducció de la empremta ambiental en productes carnis procedents del boví; desenvolupament de referències del comportament ambiental individualitzades i indicadors de sostenibilitat o petjada ambiental, amb la finalitat d'oferir carn de boví més eficient en l'ús dels recursos mitjançant el desenvolupament d'indicadors d'empremta ambiental, desencadenant més beneficis ambientals, millorant processos i generant innovació a la cadena de subministrament.

A banda, l'aplicació de principis de gestió sostenible dels recursos naturals i els residus generats per l'activitat primària, en particular, la ramaderia, és la resposta a la demanda ambiental creixent, i suposa un esforç important per al sector i les administracions.

El desenvolupament d'aquest Grup Operatiu és dins del marc del Rograma Nacional de Desenvolupament Rural, fiançat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El Grup Operatiu MODELS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA RAMADERIA BOVINA PER A CONSUM CÀRNIC I DISSENY D'EMPREMTA AMBIENTAL (BOVIGREEN), està aprovat per FEADER i cofinançat al 80% per la Unió Europea, amb un pressupost de 53.640,00

Recolzat per FEADER Unió Europea – Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural EIP-AGRI The agricultural European Innovation Partnership Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020.

EUROPEAN COMMISSION Rural development 2014-2020

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es

Objectius i resultats esperats

Els objectius d‟aquest grup operatiu s‟engloben en la identificació de models de gestió que permetin reduir l‟empremta mediambiental de les explotacions de boví per a producció de carn. Inclou la introducció de metodologies d'economia circular, optimització de processos productius, consums energètics, alimentació i cicle integral del procés de producció des del sector ramader.

Objectiu general: Millorar la sostenibilitat en el sector carni utilitzant indicadors d'empremta ambiental i indicadors socials i econòmics (enfocament integrat).

Objectius específics:

  • Establir indicadors de sostenibilitat aplicables a les explotacions bovines de carn.
  • Definir la situació de les explotacions de bestiar boví de carn quant a productivitat i sostenibilitat ambiental.
  • Identificar i aplicar millores productives i ambientals a les explotacions.
  • emtrar el paper del sector en la protecció del medi ambient.

Resultats esperats:

  • Implantació d'un set d'indicadors econòmics i socials.
  • Aplicar el set dindicadors a una mostra dexplotacions.
  • Identificar els eixos principals de millora d'impacte mediambiental i sostenibilitat econòmica.

Participants

L'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya (ANICE) és una Organització empresarial sense ànim de lucre constituïda per més de 600 empreses del sector carni (escorxadors, sales d'especejament i indústries d'elaborats carnis), distribuïdes per tota la geografia espanyola.

ANICE és l'associació càrnia més gran d'Espanya, tant pel nombre d'empreses, com per la seva producció conjunta, que supera el 60% del total nacional; destacant en alguns productes, com els derivats del porc ibèric, on s'assoleix més del 90% del total.

L'Associació representa i defensa els interessos de la indústria càrnia, no sols a nivell nacional, sinó també a nivell europeu i internacional. ANICE és l'única organització espanyola que representa la indústria càrnia a la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB).

ASOPROVAC és l'organització professional més representativa del sector productor de boví de carn espanyol, agrupant un 70% de la producció del país i amb més de 1.800 associats a tot el territori nacional. És una associació empresarial amb seu a Madrid i constituïda per associacions d'àmbit autonòmic, actualment amb delegacions a Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Catalunya, així com amb productors associats a la resta d'Espanya.

ASOPROVAC té com a finalitat vetllar per la defensa dels interessos dels ramaders de boví de carn espanyols. La seva principal funció és, per tant, representar i defensar aquests interessos davant de les administracions de rang autonòmic, nacional i comunitari.

L'Associació treballa per analitzar les tendències legislatives i de mercat intentant orientar i sensibilitzar el sector en aquells aspectes necessaris. Disposa d´un equip d´enginyers agrònoms i veterinaris, especialitzats en la producció de boví carn. Per això, posa els seus coneixements al servei dels associats i els proporciona formació contínua i assessorament legal.

La Fundació Empresa i Clima (FEC) neix amb lobjectiu de ser el referent per superar els reptes ambientals actuals i, en particular, els que planteja el canvi climàtic. La FEC sorgeix com a resposta a una demanda explícita del sector empresarial, però la seva ambició és contribuir a impulsar l'acció climàtica i ambiental de tots els actors econòmics i socials.

La majoria de les activitats i els projectes que desenvolupa la FEC poden integrar diferents perspectives com l'assessorament, la formació o la consultoria legal, tècnica i de màrqueting. Es treballa tant amb PIMES i grans empreses, com amb organitzacions del tercer sector i entitats del sector públic, per tal de donar resposta global a un repte global que ens afecta a tots per igual.

El sector del Boví és un dels sectors que es consideren rellevants en el camí de reducció d'emissions de GEH, a més de ser un sector de gran rellevància econòmica pel que encaixa a la perfecció a l'objecte social de la Fundació.

La finalitat de la societat pública Ihobe és donar suport al Govern Basc en el desenvolupament de la política ambiental i l'extensió de la cultura de la sostenibilitat ambiental. Ihobe dóna servei als àmbits d'aire, sòls, residus, medi natural i empreses. A més, dóna suport a la Viceconselleria de Medi Ambient en el desenvolupament de projectes estratègics.

Des del Departament de Medi Ambient del Govern Basc i des de la seva societat pública Ihobe s'aposta per la sensibilització i l'educació ambiental, per simplificar els requisits i procediments administratius ambientals per a persones i empreses, per projectes de R+D relacionats amb el canvi climàtic, per aturar la pèrdua de biodiversitat i per garantir un entorn net i saludable.

En aquest context, s'ha dissenyat un full de ruta on les actuacions en matèria de medi ambient encomanades a Ihobe pivoten sobre 5 objectius estratègics de la política ambiental, entre els quals s'inclouen la conservació d'ecosistemes i la millora de la qualitat ambiental .

NEIKER-Tecnalia està compromesa amb els següents objectius de R+D+i en els quals centra la seva tasca:

Millorar la productivitat i la competitivitat dels sistemes de producció agrària.

Desenvolupar i aplicar noves tecnologies de gestió a les explotacions.

Satisfer els requisits de qualitat i seguretat de la indústria transformadora agroalimentària, els seus productes i del consumidor.

A més de projectes d'R+D+i, NEIKER-Tecnalia realitza accions de transferència de coneixement i formació, disposant de recursos i infraestructures pròpies, així com de personal amb la màxima qualificació, al sector agroalimentari.

Novadays és una empresa privada de recerca i consultoria, amb una llarga trajectòria com a assessora en el disseny, execució i avaluació de polítiques i programes de R+D. Com, per exemple: Avaluació del CENIT (CDTI), Disseny implementació i avaluació del Pla d'R+D de la DGT i suport per al desenvolupament del Programa de Compra Pública Innovadora 'Civil UAV's Initiative' per a la Xunta de Galícia.

Els serveis de Novadays, en el marc de la R+D+i empresarial, aborden les qüestions relacionades amb quatre àmbits diferents: Estratègies de recerca, desenvolupament i innovació; Gestió operativa de la R+D+i; Transformació verda; Internacionalització de la R+D+i.

En relació amb l'objecte del Grup Operatiu que es pretén constituir, Novadays té una àmplia experiència al sector agroalimentari. Entre els que destaquen: Oficina tècnica del programa de projectes de cultius energètics (6 projectes) del CSIC; Agent d'innovació i gestió tècnica i econòmica del projecte CDTI FEDER INNTERCONNECTA YELLOWHORN; Agent d'innovació i gestió tècnica i econòmica del projecte CDTI FEDER INNTERCONNECTA ATENA; Agent dinnovació i gestió tècnica i econòmica del projecte CDTI FEDER INNTERCONECTA GR 2020.

L'Institut de Ciència i Tecnologia Animal de la UPV està especialitzat en els àmbits de la producció animal, la nutrició animal, la millora genètica animal i l'aqüicultura, i és un referent nacional en aquestes àrees. El grup de Ramaderia i Medi Ambient es dedica a l'estudi i la modernització dels sistemes de producció ramaders, ia l'avaluació i la reducció dels impactes ambientals generats per la ramaderia; sent un referent nacional en ramaderia i medi ambient.

Estudis de gabinet: el grup té experiència en l'estimació d'emissions als inventaris nacionals d'emissions al sector agrari. Ha contribuït al desenvolupament de les guies metodològiques per les quals es calculen les excrecions de nutrients i les emissions a l'atmosfera als diferents sectors ramaders. Té experiència en la modelització d'impactes ambientals i en l'avaluació d'estratègies de mitigació.

Estudis de camp: el grup de ramaderia i medi ambient de la UPV va ser pioner en la mesura de les emissions procedents de granges intensives a Espanya. Compte amb equipament i coneixement per a la determinació d'aquestes emissions en granges comercials. Això permet quantificar el nivell d'aquestes emissions i avaluar estratègies de reducció d'emissions.

Enllaços d'interès

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació - Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació - Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO)

Xarxa Rural NacionalXarxa Rural Nacional

Associació Europea d'Innovació Agrícola (EIP-AGRI) Associació Europea d'Innovació Agrícola (EIP-AGRI)