COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 17-04-2024 71,58 €/T

LEGISLACIÓ

El millor espai de consulta de les actualitzacions a legislació mediambiental a nivell europeu i espanyol.

Legislació EU

20/03/24
Textos Aprovats. P9_TA(2024)0145
Modificació de la Directiva 2008/98/CE sobre els residus Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 13 de març de 2024, sobre la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els...
19/03/24
Directiva 2024/884 del Parlament Europeu i del Consell de 13 de març de 2024
per la qual es modifica la Directiva 2012/19/UE sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
15/03/24
Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell
sobre Diligència Deguda en Sostenibilitat Corporativa i modificació de la Directiva (UE) 2019/1937, Brussel·les 15 de març de 2024. Expedient Interinstitucional: 2022/0051(COD).
15/03/24
Decisió d'Execució (UE) 2024/861 de la Comissió de 15 de març de 2024
sobre el reconeixement de l’informe que inclou informació relativa a les emissions típiques de gasos d’efecte hivernacle procedents del cultiu de colza al Canadà de conformitat amb l’article 31, apartats 3 i 4 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament...

Legislació ES

12/03/24
Disposicions generals. Comunitat Autònoma del País Basc.
Llei 1/2024, de 8 de febrer, de Transició Energètica i Canvi Climàtic. Es fa saber a tots els ciutadans i ciutadanes d’Euskadi que el Parlament Basc ha aprovat la Llei 1/2024, de 8 de febrer, de Transició Energètica i Canvi...
28/02/24
Disposicions generals. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
Reial Decret 203/2024, de 27 de febrer, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l’assignació gratuïta de drets d’emissió per als anys 2026-2030 i altres aspectes relacionats amb el règim d’exclusió d’instal·lacions a partir de 2026.
03/01/24
Altres Disposicions. Ministeri d' Indústria i Turisme.
Ordre ITU/1434/2023, de 26 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores d’ajudes d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació...
29/12/23
Reglament Delegat (UE) 2023/2917 de la Comissió, de 20 d'octubre de 2023
relatiu a les activitats de verificació, l’acreditació dels verificadors i l’aprovació dels plans de seguiment per part de les autoritats responsables de la gestió de conformitat amb el Reglament (UE) 2015/757 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al seguiment,...