COTITZACIÓ CO2 Tancament del 28-11-2023 73,45 €/T

LEGISLACIÓ

El millor espai de consulta de les actualitzacions a legislació mediambiental a nivell europeu i espanyol.

Legislació EU

28/11/23
Reglament d'Execució (UE) 2023/2449 de la Comissió, de 6 de novembre de 2023
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) 2015/757 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models dels plans de seguiment, els informes d’emissions, els informes d’emissions parcials, els documents de conformitat i els informes per empresa,...
21/11/23
Reglament Delegat (UE) 2023/2486 de la Comissió, de 27 de juny de 2023,
pel qual es completa el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant, l’establiment dels criteris tècnics de selecció per determinar en quines condicions es considerarà que una activitat econòmica contribueix de forma substancial a l’ús sostenible i...
10/11/23
Decisió (UE) 2023/2463 de la Comissió, de 3 de novembre de 2023,
relativa a la publicació de la Guia de l’usuari en la qual figuren els passos necessaris per participar en el sistema de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) de la UE de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament...
31/10/23
Decisió d'Execució (UE) 2023/2432 de la Comissió, de 26 d'octubre de 2023
per la qual es determinen, de conformitat amb el Reglament (UE) nº 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, els valors de referència per al període comprès entre l’1 de gener de 2024 i...

Legislació ES

06/10/23
Disposicions generals. Ministeri d' Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.
Entrada en vigor de l’Esmena del Protocol de Mont-real relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó, feta a Kigali el 15 d’octubre de 2016.
27/06/23
Annex 6 del Reglament Delegat (UE) .../... de la Comissió
pel qual es completa el Reglament (UE) 2020/852
19/05/23
Altres Disposicions. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Resolució d’ 11 de maig de 2023, de la Secretaria d’ Estat d’ Energia, per la qual es determinen els valors mitjans nacionals de la intensitat de les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle durant el cicle de vida...
11/05/23
Reial decret llei 4/2023, d'11 de maig,
pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de...