COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 19-06-2024 68,93 €/T

Projecte Aigua Marroc

Índex

Antecedents

La gestió sostenible de l'aigua és un aspecte d'importància capital a l'economia del Marroc, un país caracteritzat per un clima àrid i unes reserves hídriques escasses en constant disminució i contaminació a causa d'una gestió ineficaç i ineficient de les aigües residuals. Aquesta constatació, unida a la necessitat d'adaptar-se al context actual de canvi climàtic, ha portat el govern del país a promoure des de fa anys, a través d'instruments legals com la Llei sobre l'aigua de 1995 o les modificacions al 2002 i el 2008 de la Carta Comunal de 1976, la creació i la millora d'infrastructures hidràuliques i de sanejament i el desenvolupament de mesures destinades a la gestió eficient de l'aigua als sectors clau de la seva economia. En aquest context s'emmarca el projecte “Millorar la competitivitat del sector empresarial agroindustrial, tèxtil i dels adobers de la pell a la província de Marràqueix mitjançant una gestió sostenible del consum d'aigua”, fruit de la col·laboració entre la Fundació Empresa i Clima (FEC) i la Cambra de Comerç i Indústria de Marràqueix (CCIM), en el període de temps comprès entre juliol de 2012 i octubre de 2013. Catalunya és una referència sòlida en el desenvolupament i la implementació de mesures deficiència en la gestió de laigua i la FEC compta entre els seus membres amb diverses empreses del sector de laigua. Això va estimular l'interès i la petició per part de la CCIM de realitzar un projecte conjunt amb la FEC per a promoure la sensibilització i la implementació de mesures de gestió sostenible de l'aigua a tres sectors empresarials clau del país: l'agro -industrial, el tèxtil i el dels adobers de la piel a la regió de Marràqueix. La participació de la contrapart local, la CCIM, ha estat clau des de l'inici per determinar els sectors econòmics on focalitzar el projecte i poder aplicar l'experiència i el suport que ofereix la FEC a les empreses a les vies d' adaptació al canvi climàtic, tot mantenint o millorant els nivells de competitivitat empresarial.  

Activitats

Activitat 1

L'activitat 1, de caire transversal i coordinada per la Sra. Elvira Carles, directora de la FEC, s'ha estès al llarg de tot el projecte i ha consistit en el seguiment, control i avaluació per tal de 'assegurar la consecució de resultats. Per tal de dur a terme aquesta activitat, s'ha hagut de realitzar una tasca inicial de coordinació i planificació, que ha comprès els 5 primers mesos del projecte, amb l'objectiu d'establir els mecanismes de funcionament del projecte, el calendari de tasques a desenvolupar, els mètodes de comunicació interna i la publicació i la utilització de mitjans de difusió. De les tres missions realitzades al llarg de tot el projecte, les dues primeres han estat dedicades completament a aquesta activitat, mentre que la darrera missió, al mes 16, ha estat també destinada a dur a terme altres activitats més enllà del seguiment, control i lavaluació del projecte. Concretament, durant la missió 1, realitzada al mes 6, s'ha procedit a presentar el projecte i les seves característiques per part de representants de la FEC davant de representants de la CCIM i un conjunt d'empreses locals per tal d'aconseguir la difusió dins el món empresarial del Marroc i despertar l'interès empresarial envers aquesta iniciativa. Als annexos 1.1 i 1.2 es facilita el contingut de la presentació realitzada i el llistat d'empreses assistents respectivament. Durant el transcurs d'aquesta activitat s'ha contactat amb l'empresa local Resing, especialitzada en la consultoria mediambiental i, en particular, al sector de l'aigua, que s'ha subcontractat per facilitar la gestió d'activitats in situ i el contacte amb altres empreses locals. De fet, això ha permès eliminar una missió que estava prevista per a lactivitat 2, finalment executada per part de Resing. Durant la missió 2, desenvolupada al mes 10, s'han dut a terme activitats de coordinació i seguiment de les activitats 2, 3 i 4, que es detallen a continuació, a través de reunions entre la FEC, la CCIM i el soci local , l'empresa Resing. Finalment, durant la missió 3, completada al mes 16, a més de realitzar les activitats 5, 6 i 7, que es detallen en apartats subsegüents, s'ha desenvolupat una reunió de coordinació i avaluació final per tal de revisar i comprovar l' assoliment efectiu de resultats tal com s'enumeren més endavant en aquest document.

Activitat 2

L'activitat 2, desenvolupada al llarg del tercer trimestre del projecte, entre gener i març de 2013, ha comprès la cerca de dades i fonts bibliogràfiques sobre la gestió i el consum de l'aigua al sector empresarial. Com s'ha esmentat a l'apartat anterior, la missió 1, realitzada com a part de l'activitat 1, ha permès prendre contacte amb l'empresa local Resing, de manera que s'han facilitat molt les tasques d'identificació organismes amb competències en matèria d'aigua, la legislació al país, les condicions de mercat i la cerca de dades sobre el consum actual d'aigua a les empreses agroindustrials, tèxtils i dels adobers de la pell a la regió de Marràqueix . De fet, la subcontractació de Resing en aquest projecte ha fet possible delegar gran part d'aquestes tasques, com ara la distribució d'enquestes a les empreses dels sectors a estudiar, de manera que no ha calgut realitzar cap missió específica en aquest concepte , sinó que ha estat suficient la realització de la missió 2 per tal de coordinar i avaluar els resultats obtinguts que es detallen a continuació. A l'annex 2.1 s'inclouen el model d'enquesta proporcionat a les empreses locals i les encuestas emplenades en àrab (sí o no), juntament amb la traducció francesa. A l'annex 2.2 s'adjunta la comunicació oficial de la CCIM per sol·licitar a les empreses la seva col·laboració amb aquest projecte a través de la comunicació de la seva gestió de l'aigua a partir de les encuestas emplenades.

Activitat 3

Aquesta activitat, realitzada entre els mesos 9 i 10 (març i abril de 2013), ha consistit en l'anàlisi i el tractament de les dades obtingudes a l'activitat 2 per tal de detectar possibles mesures i línies d'actuació de de cara a millorar la gestió de l'aigua als sectors empresarials objecte d'aquest estudi. Aquesta tasca, destinada a encaminar aquests sectors cap a un consum sostenible tot mantenint o incrementant la competitivitat empresarial, ha estat coordinada per l'empresa Albea Transenergy SL, una consultoria mediambiental encarregada de proporcionar suport tècnic i financer a la FEC. A l'annex 3.1 s'adjunta el llistat d'empreses participants a les encuestas ia l'annex 3.2 s'adjunta una memòria amb els resultats obtinguts.

Activitat 4

L'activitat 4, desenvolupada durant els mesos 10, 11, 12 i 13 (d'abril a juliol de 2013), ha significat l'elaboració d'un Manual de Bones Pràctiques a la gestió de l'aigua per als sectors empresarials objecte d'estudi a la regió de Marràqueix. L'anàlisi de dades descrita a l'activitat 4 i els seus resultats han permès encarar la redacció d'aquesta guia per disminuir el consum d'aigua i millorar la competitivitat empresarial tenint en compte la situació real de les empreses. El desenvolupament i la redacció del manual, que s'adjunta a l'annex 4.1, han estat supervisats per Elvira Carles, amb el suport tècnic d'Albea Transenergy SL

Activitat 5

Aquesta activitat, realitzada durant la missió 3 al mes 16 (setembre de 2013), ha estat dedicada a la presentació del Manual de Bones Pràctiques descrit a l'activitat anterior davant la CCIM. L'objectiu perseguit ha estat comunicar-los la metodologia i els resultats assolits per tal d'aconseguir la sensibilització i la formació d'empresaris, treballadors i organismes de suport sobre la rellevància de l'ús eficient de l'aigua tant per motius ambientals com de competitivitat empresarial. La coordinació d'aquesta activitat ha estat assignada a la CCIM, mentre que l'assistència tècnica per dur a terme la jornada de presentació, així com l'assessorament i la difusió del Manual, han estat realitzades pel Sr. Carlos Gonzalo, de l'empresa Astramatic (grup Fluidra), i Albea Transenergy SL A l'annex 5.1 s'inclouen fotografies correspondientes a aquesta sessió.

Activitat 6

L'activitat 6, realitzada també durant la missió 3, ha comprès la realització d'un seminari conjunt per a totes les empreses dels sectors considerats en aquest projecte per tal de difondre els continguts del Manual davant del teixit empresarial local. El ponent del seminari ha estat el Sr. Carlos Gonzalo, membre d'Astramatic, empresa catalana especialitzada en tecnologies d'aplicació i sistemes de gestió de l'aigua, fet que he permès enriquir la transmissió de coneixement i aportar l'experiència catalana al projecte. El programa i els materials referents a aquesta sessió s'adjunten a l'annex 6.1, mentre que la invitació de la CCIM per convocar empreses al seminari i el formulari d'inscripció per a les empreses s'adjunten com a annex 6.2, i el llistat d'aquestes empreses s'inclou a l'annex 6.3. Finalment, a l'annex 6.4 s'inclouen fotografies correspondientes a aquesta sessió. A petició del ponent i de la CCIM, per motius logístics, s'ha decidit substituir els 3 seminaris separats per tipus d'activitat o sector econòmic que estaven previstos inicialment per un sol seminari destinat a empreses dels 3 sectors. Amb aquesta integració es pretén també un major grau de transparència entre empreses de diferents sectors i una transversalitat pel que fa a les possibles mesures i els possibles instruments aplicables a la correcta gestió de l'aigua.

Activitat 7

Aquesta activitat, realitzada durant la missió 3, s'havia planificat com la realització de visites a 3 empreses dels 3 sectors empresarials d'estudi prèviament seleccionades amb la col·laboració de la CCIM per tal de realitzar estratègies i plans d'acció adaptats a cada sector. Ara bé, assessorats per la CCIM i l'empresa local Resing, s'ha optat substituir el sector tèxtil pel sector del marbre, considerat el gran sector emergent a la zona d'anàlisi que abasta aquest projecte. L'organització d'aquesta activitat ha estat realitzada per part de la CCIM, amb la participació de la FEC, Astramatic i Albea Transenergy SL A l'annex 7.1 s'adjunta el certificat d'assistència a les 3 empreses seleccionades ia l'annex 7.2 s'hi inclou el material gràfic de les visites organitzades.

Activitat 8

Finalment, l'activitat 8, desenvolupada durant el mes 16, ha consistit en l'elaboració de les 3 estratègies i els 3 plans d'acció derivats de les visites descrites a l'activitat 7, que s'inclouen als annexos 8.1, 8.2 i 8.3 daquest document. L'activitat, coordinada pel Sr. Carlos Gonzalo i amb el suport de la CCIM, la FEC i Albea Transenergy SL, ha servit per establir també un pla de seguiment i acompanyament per a la implementació futura de les mesures previstes als plans d'acció.  

Objectiu

L'objectiu fonamental d'aquest projecte es va determinar com la millora de la competitivitat als sectors empresarials objecte d'estudi a la regió de Marràqueix, a assolir a través de l'objectiu específic del foment de l'ús eficient dels recursos hídrics per part de les empreses daquests sectors. Com a resposta a la implementació d'aquest objectiu, es van plantejar els següents resultats específics: 1.Diagnosi de la problemàtica de laigua. 2.Elaboració d'un Manual de Bones Pràctiques a la gestió de l'aigua pels sectors considerats. 3.Realització de 3 seminaris sobre gestió eficient de laigua orientada als sectors destudi. 4.Desenvolupament de 3 estratègies i plans d'acció per a la gestió eficient de l'aigua adaptada al canvi climàtic per a 3 empreses dels sectors analitzats. Un cop finalitzat el projecte, es pot constatar que s'han realitzat diverses activitats per tal d'assolir els resultats anteriors. En primer lloc, s'ha dut a terme una col·laboració amb l'empresa local Resing, especialitzada en el sector de l'aigua, la qual cosa ha permès conèixer millor els organismes amb competències en aquesta matèria i distribuir encuestas entre empreses dels sectors analitzats en aquest estudi per tal de dur a terme satisfactòriament un anàlisi de dades destinat a la diagnosi de la problemàtica de l'aigua (resultat 1). En segon lloc, s'ha desenvolupat i publicat el Manual de Bones Pràctiques a la gestió de l'aigua supervisat per especialistes en la matèria (resultat 2). En tercer lloc, a petició de la CCIM i el ponent dels seminaris, per motius logístics, s'ha realitzat un seminari conjunt per a les empreses dels 3 sectors analitzats enlloc d'individualitzar els seminaris per a cada àrea d'activitat, utilitzant materials gràfics i de difusió que es detallen als annexos d'aquest document (resultat 3). Finalment, en quart lloc, s'han realitzat visites a 3 empreses, una de cada un dels sectors considerats, de manera que s'han pogut realitzar satisfactòriament les 3 estratègies i plans d'acció plantejades inicialment (resultat 4). Tal com es va determinar inicialment, el grau d'efectivitat del projecte només es podrà constatar de manera precisa després d'un any de la seva finalització, tot i que els esforços realitzats per a la sensibilització i la formació de les empreses i la bona resposta d'algunes d'aquestes empreses fan ser optimistes en aquest sentit i permeten una valoració prèvia positiva tot esperant la confirmació mitjançant resultats tangibles definitius. Substituint el sector tèxtil pel sector del marbre, tal com es detalla a la descripció de l'activitat 7.

Conclusions

El projecte "Millorar la competitivitat del sector empresarial agroindustrial, tèxtil i dels adobers de la pell a la província de Marràqueix mitjançant una gestió sostenible del consum d'aigua" ha permès establir una cooperació entre la Fundació Empresa i Clima (FEC) i la Cambra de Comerç i Indústria de Marràqueix (CCIM) per exportar l'experiència catalana a la gestió de l'aigua dins un sector empresarial i una regió on aquesta qüestió és fonamental, permetent arribar als objectius inicials establerts d'un mode satisfactori. Com a conseqüència de les missions realitzades, l'elaboració i la difusió del Manual de Bones Pràctiques en la gestió de l'aigua i el desenvolupament de plans d'acció empresarial individualitzats, s'han establert les bases per aconseguir un consum sostenible d'aigua juntament amb una millora de la competitivitat empresarial en els sectors objecte d'aquest estudi. Més encara, això representa una experiència pilot i un model a seguir que es pot estendre fàcilment a altres sectors empresarials de la regió o del país. Tot i que la valoració dels resultats reals obtinguts a partir de la implementació del projecte només es podrà dur a terme després d'un cert temps una vegada finalitzat el projecte, l'èxit real del model català, l'experiència amb les empreses participants i la bona disposició de la CCIM permet ser optimistes i esperar una millora efectiva tal com es va establir en els objectius inicials. Això permetrà una millora mediambiental considerable, especialment a un país amb unes condicions geogràfiques que fan particularment necessari l'ús i l'aprofitament òptims dels escassos recursos hídrics existents.