COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 17-04-2024 71,58 €/T

Are we moving as quickly as we should? It’s to up! . Rockwool Peninsular SAU Gener 2015

(¿Estem Avançant tan ràpid com hauríem?)

Per donar resposta a aquesta pregunta GBC. I, va organitzar el passat mes d’octubre a Barcelona un Congrés mundial que va congregar a científics, investigadors, urbanistes, polítics, fabricants de materials, ONG’s, organismes governamentals, periodistes, universitaris i experts en sostenibilitat provinents de tot el planeta. Aquest esdeveniment que se celebra cada 3 anys és promogut per SBCI‐UNEP, CIB, iiSBE, FIDIC i World GBC.
Més de 3200 persones van debatre durant tres dies sobre el futur del planeta des del punt de vista de la sostenibilitat de la construcció i la gestió dels recursos naturals necessaris per albergar les generacions venidores que irremissiblement es traslladaran de les zones agrícoles a les grans urbs. Cal tenir en compte que el 1950 la població del planeta es calcula en 2,5 banals de persones, en aquest moment la població s’estima en 6.1 Billons i per al 2015 se superaran els 8.9 Billons de ciutadans.
L’assistència d’un nombrós grup de congressistes procedents de països emergents va propiciar l’intercanvi d’arguments i de punts de vista que van mostrar el divers que resulta el planeta i les solucions que s’han d’escometre, sempre difícils d’extrapolar.
Cal preguntar-se: ¿Quins models necessitem en cada situació per assegurar la satisfacció de les necessitats d’habitabilitat, la millora progressiva de les condicions de vida i el manteniment de la qualitat del medi?¿Quines estratègies ens poden conduir cap a aquests models?¿Quins fulls de ruta necessitem per implantar-les?
Entre els temes tractats bàsicament proposats des dels països avançats va destacar les anomenades “Declaracions Medi ambientals de Producte” (EPD’s) i la “Anàlisi del Cicle de Vida dels Productes” (LCA) posant-se de manifest les diferents maneres d’escometre la caracterització de l’impacte dels productes en el mediambient, la petjada de carboni, l’energia embeguda, els residus produïts, l’ aigua i l’ energia consumida etc.
Les eines informàtiques per avaluar l’ impacte mediambiental dels edificis també van ser motiu d’ algunes sessions de treball: BREAM, LEED, VERD, i altres marques van defensar la idoneïtat dels seus sistemes, i els vius debats van demostrar l’ interès dels arquitectes i urbanistes en disposar d’ elements que permetin avaluar els impactes ambientals dels nous edificis i barris a l’ entorn.
La rehabilitació d’edificis s’imposa des de fa anys com a estratègia per estalviar en recursos, és des d’un punt de vista ecològic millor rehabilitar un edifici que destruir-lo i construir-ne un de nou, múltiples experiències mostren l’excel·lent resultat de les actuacions dutes a terme en diversos països, freqüentment mitjançant plans a escala de barri, que permeten escometre grans canvis a baix cost gràcies a l’economia d’escala. Aquestes actuacions permeten a més millorar la qualitat de vida dels ciutadans, l’esponjament dels barris, l’increment de la llum i de la ventilació, el pavimentat de carrers i l’ordenació dels serveis ha servit per rejovenir ciutats senceres.
A la febre de la rehabilitació se li ha associat la febre per la recuperació de residus per donar-los noves aplicacions, així determinats residus són reincorporats als processos industrials com a matèria primera per fabricar altres productes, amb aplicacions diferents. La gran assignatura pendent consisteix en la generació de la gestió dels residus, en trobar qui està disposat a utilitzar tal o quin subproducte per incorporar-lo al seu procés, l’ assegurament sostingut del subministrament, l’ estabilitat del preu.
En no poques sessions es va tractar sobre el factor humà, i és que la major part de les decisions les han de prendre els ciutadans, ciutadans que no sempre disposen del coneixement o la formació per prendre determinades decisions, per això es fa una crida a l’ increment de la inversió en educació, sense ella resulta difícil sensibilitzar-los sobre l’ ús o l’ abús del consum de determinats recursos, clarament ens referim a l’aigua, a la fusta, i a l’ús de productes forans, productes que cal importar de llunyans complexos industrials. Potenciar l’ ús de productes de la construcció de proximitat ja adaptats a la zona climàtica.
Per fer les ciutats més confortables cal millorar la qualitat de l’aire i el confort acústic, la pol·lució per soroll és un dels majors problemes sanitaris que tenen les ciutats. ROCKWOOL va organitzar una sessió dedicada a aquest tema on es va posar de manifest l’existència de solucions i la necessitat d’aplicar-les en el disseny de noves ciutats.
En una altra sessió es va discutir sobre l’alt grau de contaminació que produeixen els incendis, les grans masses de gasos que es dissipen en l’atmosfera (freqüentment tòxics) deterioren irremissiblement l’entorn natural, l’aigua emprada en combatre els incendis un cop contaminada és retornada al medi sense cap tractament, la conferència va evidenciar la necessitat de pensar les ciutats fugint de la construcció (en la mesura del possible) de materials orgànics.
Al segle XXI explotarà la construcció industrialitzada, amb la qual cosa la construcció de barris o ciutats es realitzarà en relativament poc temps, la construcció de noves urbs en poc temps requereix d’ una planificació prèvia que tingui en compte que es disposen dels recursos necessaris, accessos, serveis. Molt es va parlar de l’ adequació, en el sentit que determinades solucions constructives vàlides en certs països no ho són en d’ altres, es va parlar de les faraòniques obres realitzades en països rics en petroli per al manteniment dels quals cal gastar ingents quantitats d’ energia i d’ altres recursos.
L’ objectiu final del Congrés Mundial SB14 consistia en la posada en marxa en el sector de l’ edificació d’ un pla d’ acció que li permeti donar, abans de 2050, una resposta ràpida i efectiva als reptes globals, socials i ambientals, als quals s’ enfronta des de les diferents realitats existents al món. En el pròxim Congrés WSB17 que se celebrarà a Hong Kong hem de vislumbrar els primers passos de la posada en marxa d’aquest Llibre de Ruta cap a un món més sostenible.
Des de ROCKWOOL i com a membres de GBC. I hem donat un fort suport al Congrés WSB14, el considerem una plataforma única per a l’intercanvi d’idees, i el coneixement de tècniques i productes, per això presentem productes aïllants amb continguts superiors al 5=% de matèries primeres procedents de reciclat de residus d’altres processos industrials, presentem les Declaracions Medi ambientals dels nostres productes i els nostres sistemes d’aïllament tèrmic, aïllament acústic, i les solucions per a la protecció contra el foc

Jordi Bolea
Institutional Relations
&Health and Safety Officer

Rockwool Peninsular S.A.U.

Empresa Membre de la FEC