COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 18-07-2024 65,29 €/T

Avís Legal

El titular d’aquesta pàgina web és la FUNDACIÓ PRIVADA EMPRESA & CLIMA, (d’ara endavant “la Fundació”), amb domicili al carrer Roger de LLúria, núm. 113, 4t, 08037, Barcelona i NIF G64854904, inscrita al Registre de Fundacions, amb el número 67 de registre.

 

  1. Condicions generals d’ús
  • L’Usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, fet que implica que la farà servir d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
  • La utilització dʻaquesta pàgina suposa lʻacceptació dʻaquest avís legal.
  • La Fundació es reserva el dret a modificar sense avís previ el contingut d’aquest avís legal. Per tant, i per a una correcta utilització de la pàgina web, us recomanem que visiteu periòdicament aquesta secció.

 

  1. Condicions aplicables a la contractació en línia

A través d’aquesta pàgina web, podreu sol·licitar la contractació de diversos serveis d’entre els oferts per la Fundació.

Per efectuar la sol·licitud de contractació d’aquests, l’usuari haurà d’emplenar veraçment les dades que siguin necessàries per formalitzar-les, així com adjuntar la documentació que li sigui requerida. Durant la contractació se us informarà dels passos a seguir per a la seva correcta realització, així com per a la correcció derrors durant la introducció de dades.

Si no es facilités tota la informació requerida com a imprescindible o aquesta no resulti ser veraç, no es podrà donar curs a la sol·licitud de servei o, si s’adverteix posteriorment a la conclusió del contracte corresponent, la Fundació podrà rescindir el contracte en els supòsits i terminis legalment establerts, sense que en cap cas això pugui donar dret a l’abonament per part de la Fundació de cap quantitat en concepte d’interessos o qualsevol altre tipus de contraprestació.

L’usuari haurà d’acceptar expressament mitjançant una marca en una casella, que ha llegit i comprès les estipulacions que conté, i és necessària aquesta acceptació, per a la vàlida sol·licitud i posterior contractació del producte.

La llengua en què es presentarà la informació prèvia i les condicions contractuals, així com en què s’executaran les prestacions que se’n derivin, serà l’espanyol.

Addicionalment, té dret a obtenir en qualsevol moment una còpia de les condicions contractuals en suport paper, per a això podrà contactar amb la Fundació per correu electrònic dirigit info@empresaclima.org , o mitjançant correu postal dirigit al carrer Roger de LLúria, núm. 113, 4t, 08037-Barcelona, o al telèfon 93 044 75 17

 

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i la resta de signes distintius, són propietat de la Fundació o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel sol ús d’aquesta.

Queda prohibit qualsevol ús daquesta pàgina web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de la Fundació, dels seus membres o proveïdors o de tercers. Queda igualment prohibit fer-ne qualsevol ús que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de la Fundació, dels seus membres o proveïdors o de tercers.

L’usuari haurà d’abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta pàgina web, llevat dels casos contemplats a la llei o expressament autoritzats per la Fundació o pel titular dels drets esmentats; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta pàgina web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar la totalitat o part substancial dels continguts integrants d’aquesta pàgina web.

  1. Exempció de responsabilitat de la pàgina web

La Fundació es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, així com la prestació de qualsevol servei a través d’aquesta en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

La Fundació no serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, el retard o el mal funcionament i altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que s’escapin del control de la Fundació i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin l’origen per causes de força major.

La informació continguda en aquesta pàgina web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. Per tant, la Fundació no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres llocs web del contingut, utilitat o exactitud dels quals no es pot responsabilitzar la Fundació. La incorporació d’un enllaç en aquesta pàgina web no es pot considerar una recomanació als usuaris perquè siguin procedents de la seva utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests darrers. La Fundació no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable dels danys derivats de la seva manca de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través seu. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb la Fundació indicant-ho.

 

  1. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectaria aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquest Avís legal en tota la resta i considerant-se aquesta disposició , totalment o parcialment, per no inclosa.

  1. Legislació aplicable

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.