COTITZACIÓ CO2 Tancament del Cierre del 28-05-2024 72,80 €/T

Futura estratègia forestal de la UE: una gestió dels boscos de qualitat

La UE ha d’impulsar un model de gestió forestal que garanteixi la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica dels boscos europeus”, va assenyalar el Parlament el dijous.

La nova estratègia forestal que la Comissió planeja presentar a principis de 2021 ha de ser independent i autònoma, alineada amb el Pacte Verd i dirigida a assegurar que els boscos segueixen desenvolupant un paper multifuncional, segons la resolució aprovada pel ple, amb 462 vots a favor, 176 en contra i 59 abstencions.

Garantir la viabilitat econòmica i la solidesa mediambiental del sector

Una gestió forestal sostenible ha de facilitar l’adaptació dels boscos a condicions climàtiques canviants i promoure la sostenibilitat mediambiental, però també social i econòmica”, recalca el text. Els propietaris forestals que desenvolupen una gestió sostenible han de rebre més suport financer, inclosos ajuts específics per a les àrees Natura 2000 i obtenir compensacions equitatives per les pèrdues derivades d’ aplicar mesures de protecció.

Més resistència davant els desastres

La nova estratègia deu, segons els eurodiputats, reforçar la resistència europea davant desastres i les eines d’alerta primerenca per millorar la prevenció i preparació davant, per exemple, incendis, inundacions i plagues. La resolució demana mitigar de manera efectiva l’efecte del canvi climàtic per evitar focs i reclama finançament adequat per a recerca i innovació en aquest àmbit.

Els eurodiputats plantegen donar ajuts als propietaris per aplicar mesures preventives, fer front a situacions de crisi i restaurar les àrees boscoses afectades, mitjançant un nou mecanisme d’emergència europeu.

Construcció en fusta i lluita contra la tala il·legal

El Parlament vol fomentar l’ús de la fusta com un material de construcció sostenible i renovable, al temps que reclama intensificar el combat contra la tala il·legal. Els eurodiputats demanen assegurar la traçabilitat dels productes importats i animen la UE a promoure la sostenibilitat forestal a nivell global.

Context

Els boscos i altres masses forestals ocupen al voltant de 182 milions d’hectàrees a la UE, el que representa al voltant del 43% del territori. Els boscos absorbeixen a la Unió més del 10% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aproximadament el 60% dels boscos europeus estan en mans privades i en la seva majoria són petites propietats (menys de tres hectàrees). Més del 60% dels boscos productius a la UE compleixen els estàndards (voluntaris) de gestió sostenible. El sector ocupa unes 500.000 persones de manera directa i 2,6 milions indirectament.

Font: Parlament Europeu